World Wide Research
  LOGGA IN  
 
LÄS MER OM

Genomförandet av MedarbetarDialogen i korthet:

1. Uppstartsmöte, där t.ex. följande fastställs

  • Tidsplan
  • Frågor och svarsalternativ
  • Målgrupp/respondenter
  • Enkätens design (t.ex. med er logotype och färgsättning)
  • Vilka språk undersökningen skall genomföras på

2. Information

Medarbetarna informeras av er om att en undersökning skall genomföras. Syfte och mål kommuniceras.

3. Respondent-/deltagarlista

Ni levererar en deltagarlista till oss i t.ex. excelformat.

4. Utskick och besvarande av enkäten

Undersökningen distribueras till medarbetarna på överenskommet sätt (t.ex. e-post) och de besvarar enkäten. Undersökningen hålls öppen två-fyra veckor. En eller flera påminnelser skickas till de personer som inte svarat.

5. Delresultat

Undersökningens resultat kan via inloggning i vårt webbaserade verktyg alternativt via rapporter i pdf-format levererade av oss följas kontinuerligt under undersökningstiden.

6. Resultatsammanställning

Efter undersökningstidens slut sammanställs resultatet och levereras till er. Vi erbjuder er även att logga in i vårt verktyg för egna resultatframställningar och analyser. Om ni så önskar så kan ni även exportera resultatet till externa statistikprogram.

7. Analys (Avser ”Analyspaketet” och ”Fokuspaketet”)

Efter överenskommelse med er görs en analys av undersökningsresultatet, där upp till fyra olika bakgrundsvariablers (kön, ålder, arbetsort, anställningstid etc.) påverkan på resultatet redovisas och analyseras.

8. Fokusområden (Avser ”Fokuspaketet”)

Ur analyserna av resultatet fastställs fokusområden för ert interna utvecklingsarbete. Fokusområdena tas fram i samarbete med legitimerad psykolog och organisationskonsult. I särskild offert kan vi även erbjuda aktivt stöd i det konkreta arbetet med fokusområdena.

Exempel på frågor

Klicka här för att se exempel på frågeformulär. Layout, färger och eventuella bilder kan anpassas helt enligt önskemål.

World Wide Research | Almekärrsvägen 11, 3tr | 443 39 Lerum | +46 (31) 40 30 90 | info@worldwideresearch.se