World Wide Research
  LOGGA IN  
 
LÄS MER OM

Om WWR-verktyget

World Wide Research egenutvecklade undersökningsverktyg används i undersökningsprocessens alla delar.

 • Förberedelser och informationsinsamling
 • Distribution/inbjudan
 • Resultatpresentation
 • Mallar
 • Respondenter
 • Kända respondenter
 • Okända respondenter/Öppna undersökningar
 • Anonyma undersökningar
 • Enkätlogg
 • Administration

Förberedelser och informationsinsamling

För att samla in information skapas oftast en webbenkät. Denna kan, förutom för traditionella undersökningar, även användas för bokningar och utvärderingar av t.ex. utbildningar, konferenser m.m. samt som nyhetsbrev. Information kan även samlas in via pappersenkäter, telefonintervjuer, hemsidor och genom import av extern data.

Information om respondenter, aktuella frågor och svarsalternativ matas in i WWR-verktyget.

Enkäterna kan designas helt enligt våra kunders önskemål och följa deras grafiska profil.

Distribution/inbjudan

Den vanligaste och mest effektiva metoden att bjuda in respondenter till en undersökning är genom ett e-postutskick. Där kan ett designat HTML-brev automatiskt skickas iväg till tusentals respondenter. Varje e-brev som skapas kan byggas upp med unik information kopplat till respondenten.

Många gånger sker inbjudan via ett pappersutskick. WWR-verktyget gör det då enkelt att skapa utskickslistor för dessa. I många undersökningar är målgruppen differentierad och WWR-verktyget möjliggör därför olika distributionssätt till olika delar av målgruppen; en grupp kan svara via Internet, en andra grupp genom en pappersenkät och en tredje grupp via telefonintervjuer från vårt eget call center.

WWR-verktyget samlar automatiskt upp returbrev och kategoriserar dem enligt följande:

 • Retur p.g.a. felaktig e-postadress
 • Frånvarohanterarens automatiska returbrev
 • Frågor som kommer tillbaka till undersökningsledaren

Genom denna funktion kan sedan bortfallet automatiskt beräknas av verktyget. Listor på respondenter med felaktiga e-postadresser kan genereras.

Resultatpresentation

Data från undersökningen samlas in via metod enligt ovan och presenteras i realtid. Det innebär att administratören när som helst efter det att undersökningen har aktiverats, löpande kan se på aktuellt resultat. Det krävs dock att minst fem enkäter har samlats in för att WWR-verktyget skall visa något resultat. Detta för att integriteten skall kunna garanteras.

Resultatet från en undersökning kan visas i diagram, tabeller (med sammanfattande statistik), excelblad samt resultatkort. Varje presentationssätt kan skräddarsys efter behov.

WWR-verktyget gör det även möjligt att förenkla analysen av resultatet genom att låta användaren:

 • Sätta upp målvärden och se resultatets måluppfyllelsegrad
 • Fördela resultatet på en definierad organisatorisk struktur (t.ex. avdelningar, enheter och underenheter, produktgrupper, kundgrupper, geografiska enheter etc.).
 • Analysera resultatet i ett analysträd (förklaring!).
 • Korssökningar i det insamlade datamaterialet kan göras direkt i WWR-verktyget.
 • Studera trender (jämföra med tidigare gjorda liknande undersökningar).

Resultatet från en undersökning kan exporteras till Excel eller till en textfil för vidare bearbetning i externt statistikprogram t.ex. SPSS.

Den framtagna resultatpresentationen kan skrivas ut direkt eller till PDF-dokument, sparas som HTML-dokument eller publiceras på webben för åtkomst med lösenord via en specifik länk.

Mallar

Tack vare vårt mallsystem kan våra kunders grafiska profil snabbt appliceras på enkäter, resultatpresentationer och inbjudningar.

Respondenter

Personerna som besvarar WWR-verktygets enkäter, respondenterna, kan vara såväl kända som okända.

Kända respondenter

I de fall information om respondenterna finns tillgänglig innan undersökningen påbörjas kan denna importeras in i WWR-verktyget från en extern källa (t.ex. Excel). Informationen kan alternativt matas in manuellt direkt i WWR-verktyget.

Respondentinformationen kan bestå av enbart en e-postadress men även omfatta mer detaljerad information, t.ex. titel, befattning eller organisationstillhörighet.

Respondentinformationen kan återanvändas i flera olika undersökningar. Om en undersökning t.ex. genomförs år 1 behöver inte respondenterna matas in på nytt för en undersökning år 2.

Okända respondenter/Öppna undersökningar

WWR-verktyget stödjer öppna undersökningar, alltså undersökningar där informationen om respondenterna är helt okänd. Detta kan t.ex. vara webbplatsundersökningar.

Anonyma undersökningar

En annan typ av undersökningar är de anonyma undersökningarna. I WWR-verktyget går det, trots total anonymitet, att göra påminnelseutskick till de respondenter som inte har svarat. Systemet jobbar med två listor varav den ena används för ”avprickning” av inkomna enkätsvar. Det går dock inte att se vem som har svarat vad genom avprickningslistan, vilket är mycket viktigt att poängtera. WWR-verktyget har en integritetsspärr vilket innebär att inget resultat kan tas ur databasen om mindre än fem enkäter har registrerats.

Enkätlogg

Som undersökningsansvarig kan man i realtid följa vilka som för tillfället är inloggade och som besvarar enkäten, dock utan att se vilka svar som lämnas p.g.a. integritetsspärren.

Administration

En systemadministratör kan skapa användare och tilldela behörigheter till systemanvändarna. Olika användare kan därför begränsas till att komma åt en eller flera av funktionerna i WWR-verktyget.

World Wide Research | Almekärrsvägen 11, 3tr | 443 39 Lerum | +46 (31) 40 30 90 | info@worldwideresearch.se